Assessment lub development centre

Symulacja problemowa (assessment lub development centre)

Polega na obserwacji funkcjonowania kandydatów do pracy lub pracowników w zespołach zadaniowych podczas pracy w grupie.

Cele
Analiza indywidualnych kompetencji uczestników, a także opcjonalnie pracy grupy, jako części struktury w organizacji. Obserwacja procesu wypracowywania rozwiązań grupowych. Zbadanie potencjału pracowników lub kandydatów ubiegających się o pracę, ich indywidualnych kompetencji, mocnych i słabych stron, a także ich systematyczna ocena, która jest niezbędna do odpowiedniego funkcjonowania na danym stanowisku. Poznane w trakcie badania kompetencje pozwolą dobrać stanowisko najlepiej odpowiadające zdolnościom i osobowości pracownika, co przyniesie korzyści zarówno pracodawcy (minimalizacja kosztów wynikających z błędnej rekrutacji), jak i pracownikowi (większe szanse na stanowisko odpowiadające jego kompetencjom).

Korzyści

  • Ocena praktycznego użycia posiadanych kompetencji.
  • Obserwacja umiejętności radzenia sobie ze stresem, działania pod presją czasu i rozwiązywania konfliktów.
  • Ocena umiejętności asertywnego wyrażania własnych opinii na forum grupy.
  • Określenie sposobu komunikowania się w zespole i sposobu wypracowywania wspólnych rozwiązań.
  • Określenie, kto w grupie pełni rolę lidera a kto spowalnia pracę grupy.
  • Zdefiniowanie i opisanie istniejących obszarów problemowych, przyczyniające się do zmniejszenia efektywności pracy.
  • Ocena zaangażowania w wykonywaną pracę.
  • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów, umiejętność analitycznego myślenia.

Metody pracy
Assessment i development centre realizowane metodą treningową. Pracę uczestników sesji assessment lub development centre obserwują asesorzy oceniający przy użyciu arkusza obserwacji.