Testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Cele wynikające z przeprowadzenia testów Testy psychologiczne to narzędzia, które służą do diagnozowania cech osobowościowych i temperamentalnych wybranych pracowników, ich umiejętności interpersonalnych, zdolności, możliwości i deficytów; badania kompetencji społecznych pracowników, sposobów podejmowania ich decyzji, funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Korzyści Przygotowanie indywidualnego profilu osobowościowego wybranych pracowników. Wskazanie, w jaki sposób motywować pracownika do efektywnej pracy (z uwzględnieniem profilu osobowościowego). Określenie kompetencji interpersonalnych, preferowanych ról pełnionych w grupie i stylu komunikowania. Pomiar poziomu otwartości na doświadczenia, neurotyzmu, ekstrawersji, ugodowości, sumienności (tak zwana wielka...
Assessment lub development centre

Assessment lub development centre

Symulacja problemowa (assessment lub development centre) Polega na obserwacji funkcjonowania kandydatów do pracy lub pracowników w zespołach zadaniowych podczas pracy w grupie. Cele Analiza indywidualnych kompetencji uczestników, a także opcjonalnie pracy grupy, jako części struktury w organizacji. Obserwacja procesu wypracowywania rozwiązań grupowych. Zbadanie potencjału pracowników lub kandydatów ubiegających się o pracę, ich indywidualnych kompetencji, mocnych i słabych stron, a także ich systematyczna ocena, która jest niezbędna do odpowiedniego funkcjonowania na danym stanowisku. Poznane w trakcie badania kompetencje pozwolą dobrać stanowisko...