Testy psychologiczne

Cele wynikające z przeprowadzenia testów
Testy psychologiczne to narzędzia, które służą do diagnozowania cech osobowościowych i temperamentalnych wybranych pracowników, ich umiejętności interpersonalnych, zdolności, możliwości i deficytów; badania kompetencji społecznych pracowników, sposobów podejmowania ich decyzji, funkcjonowania w relacjach międzyludzkich.

Korzyści

  • Przygotowanie indywidualnego profilu osobowościowego wybranych pracowników.
  • Wskazanie, w jaki sposób motywować pracownika do efektywnej pracy (z uwzględnieniem profilu osobowościowego).
  • Określenie kompetencji interpersonalnych, preferowanych ról pełnionych w grupie i stylu komunikowania.
  • Pomiar poziomu otwartości na doświadczenia, neurotyzmu, ekstrawersji, ugodowości, sumienności (tak zwana wielka piątka).
  • Określenie preferowanego stylu rozwiązywania konfliktów i asertywności.
  • Zdiagnozowanie preferowanego stylu kierowania.
  • Określenie zasobów i obszarów do rozwoju.

Metody pracy
Badanie prowadzone przez psychologa, przy pomocy profesjonalnych narzędzi – testów psychologicznych oraz rozmowy i obserwacji.